Indlæg

Historien om de 20 meter der aldrig kom frem i lyset

Billedet viser kort over Silkeborg fra 1880. Kirken var dengang blot 3 år gammel.


Følgende video viser forløbet der igennem tiderne, og især indenfor de sidste 4 år, førte til at der nu må bygges i en højde på 20 meter mod kirkepladsen


Kirkepladsen gennem tiderne.

Kirkebakken

Gade der lå syd for kirkepladsen og forbandt Christian 8.s Vej med Fredensgade.

Husene langs Kirkebakken blev typisk opført i perioden 1900 til 1920.

I slutningen af 60erne blev trafikpresset i det indre Silkeborg for stor. Gaderne Christian 8.s Vej og Østergade kunne ikke holde til trafikken, så man vedtog at nedrive karréen Kirkebakken, Fredensgade og Christian 8.s Vej for derved at udvidde Christian 8.s Vej.


Protest mod nedrivning og vejudvidelse.

I disse artikel ser Lis Thavlov fra Silkeborg Arkiv nærmere på de langsigtede planer for trafikafviklingen i midtbyen, der blev udarbejdet i løbet af 1960’erne og på deres (delvise) gennemførelse. Det betød, at alle ejendomme i trekanten Christian 8.s. Vej – Fredensgade – Kirkebakken og på den vestlige side af Christian 8.s Vej ned til Søndergade frem til midten af 1970’erne blev revet ned.

Disse planer udløste også dengang en protestbevægelse mod nedrivning og motorveje gennem byen.

Avisartikler i Midtjyllands Avis

Saneringer og firesporede veje.

Fra vejprojekt til saneringsplaner

Flaske med hals i begge ender


Moderne tider

Slut 70erne og begyndelsen af 80erne lå karréen Kirkebakken, Fredensgade og Christian 8.s Vej hen som parkeringsplads og busterminal. Christian 8.s Vej var forøget til 4 spor så fremtiden havde gjort sit indtog i Silkeborg. Men hvad skulle den forsvundne karré anvendes til?


1991

En ny lokalplan (111.09) blev lavet i 1991.

Nu skulle der laves torvecenter mod Kirkepladsen. Dengang måtte der bygges i en højde på til 13 meter. Facaden blev 10,6 meter


Torvecentrets triste endeligt

Torvecentret var ikke en succes.

Den bærende forretning, et supermarked, havde ikke den tilstrækkelige størrelse, og de øvrige butikker lå i 3 etager. Alle de fejl man kan gøre for at få et succesfuld indkøbscenter, gjorde man.

Centret lå øde hen i mange år.


Maj 2010

A. Enggaard vil bygge nyt butikscenter i Silkeborg

A. Enggaard overtog for nylig ejerskabet af Torvecentret i Silkeborg og afslører nu sine planer for området.

Ifølge Midtjyllands Avis vil storentreprenøren rive de eksisterende bygninger ned og i stedet opføre et nyt butikscenter i samarbejde med Braaten+Pedersen.

Det kommende center skal efter planen stå færdigt i 2014 og får plads til 50-60 butikker fordelt på 25.000 m².


Marts 2018

A. Enggaard dropper indkøbscenter på 25.000 kvm i Silkeborg

Grundet mangel på lejere lægger entreprenørvirksomheden planen om at opføre et nyt butikscenter i Silkeborg i graven. I stedet vil A. Enggaard opføre boliger.


Herunder fortæller vi historien om hvordan der muligvis blev glemt, eller fortiet, at højden af byggeriet op imod kirken og kirkepladsen pludselig blev forøget fra 10,6 meter til 20 meter.


April 2019

Plan- og Vejudvalget godkender igangsætning af lokalplan 10-032 for et centerområde i midtbyen – Fredensgård.

Bemærk, det gamle Torvecenter skal omdannes til ungdomsboliger i 4 etager.

Bemærk at skitsen herunder, som stammer fra bilag til Plan- og Vejudvalgsmødet d. 8. april 2019, viser en højde på det renoverede torvecenter på 15,1 meter.

Visualisering fra bilag til udvalgsmødet.

4 november 2019

Plan- og Vejudvalget godkender forslaget til lokalplan 10-032 for et centerområde (Fredensgård) i midtbyen.

Herunder udsnit fra dagsordnen til mødet hvor bygherrer agter at renovere Torvecentret.


23. marts 2020

Byrådet godkender lokalplan 10-032 for Fredensgård. Hvad angår det gamle Torvecenter (byggefelt B6) ligger opmærksomheden mere omkring en tagterrasse og dens udseende end det faktum at der nu må bygges i 20 meters højde.

Resultat fra afstemning under byrådsmødet
Kun et parti havde en holdning til højden mod kirkepladsen. Dog nævnes højden i etager og ikke i meter.

Eneste ændringer som byrådet havde til det gamle Torvecenter var disse krav til en tagterrasse (tekst fra referatet fra byrådsmødet).
Torvecentret er byggefelt B6.

Teksten til venstre er taget fra lokalplanen og fortæller at det nu er tilladt at bygge i en højde af 20 meter hvor det gamle Torvecenter ligger (byggefelt B6).

Den oplysning finder vi ikke i nogen anden information til politiker eller borgere (dagsordner, referater eller avisartikler).


Miljøvurdering 2020

Bygherre laver i 2020 en miljøvurdering som godkendes af byrådet.

I den miljøvurdering står blandt andet:


Illustrationer fra lokalplan 10-032

I lokalplanen findes der illustrationer der viser hvordan det eksisterende Torvecenter vil se ud efter renovering.
Vi har, ved at sammenligne med højde af nabobebyggelserne, estimeret en højde af Torvecentret på 12,8 – 14,5 meter. Altså et godt stykke under de 20 meter der er tilladt iht. lokalplanen.


Konklusion i 2020 efter lokalplans vedtagelse var:

– at der skal bygges et højhus på 20 etager
– at der må bygges nyt langs Fredensgade i 4 etager i op til 18 meters højde.
– at der må renoveres langs Christian 8.s Vej i 4 etager i op til 15 meters højde.
– at torvecentret må renoveres i op til 4 etager i op til 20 meters højde (hvor de 20 meter ikke blev aktuelt).


Så status var dengang at Torvecentret skulle renoveres og bibeholde sin oprindelige højde på 4 etager mod kirken. At der i lokalplanen var muligt at bygge i 20 meters højdetog ingen notits af. Det var jo ikke aktuelt.

MEN

i maj 2022 indsendte arkitektfirmaet SWECO en ansøgning om dispensation fra lokalplan 10-032. Det oprindelige torvecenter skulle nedrives og genopbygges, nu i 6 etager og i de 20 meters højde som lokalplanen gav lov til.


9 maj 2022

Arkitektfirmaet SWECO indsender en ansøgning om dispensation fra lokalplan 10-032. Det oprindelige torvecenter skal iht. ansøgningen nedrives og genopbygges, nu i 6 etager og i de 20 meters højde som lokalplanen.


I ansøgningen skriver SWECO at de ønsker af forøge etageantal fra 4 til 6 etager, og at det ikke forøger bygningens højde.

Bemærk: at skitsen viser en bygning med en højde på 20 meter. Den eksisterende bygningen var kun 10,6 meter høj.
Teksten siger: Dette er en forøgelse, der ikke øger bygningens højde?


Juni 2022

Dispensation godkendes

Det er nu tilladt at bygge den ny Fredensgård i en højde på 20 meter kun 20 meter fra Silkeborg kirke (nuværende facadehøjde er 10,6 meter)

Dispensation til nyt byggeri på Kirkepladsen blev vedtaget i:
– Plan- og vejudvalget maj 2022
– Økonomi- og Erhvervsudvalget juni 2022
– Byrådet juni 2022


Spørgsmålet er, var politikerne klar over at de, ved at give dispensation, også gav tilladelse til at facadehøjden på Torvecentret blev forøget fra 10,6 meter til 20 meter?


Maj – juni 2022

Også artikler i Midtjyllands avis kunne i deres sprogbrug forvisse Silkeborgenserne om at højden på det gamle Torvecenter ikke blev højere.
Bemærk teksten i artiklen fra d. 20. april 2022, “dog fastholdes bygningshøjden på 20 meters højde“. Vi er overbevist om at de fleste læsere siger at, “nå så bliver det i det mindste højere end det nuværende Torvecenter”.
De færreste almindelige mennesker har en fornemmelse af hvor høj 20 meter egentlig er i den kontekst hvor den bliver præsenteret.

Midtjyllands avis d. 6. maj 2022
Midtjyllands avis d. 21. juni 2022
Midtjyllands avis d. 20. april 2022

Facaden bliver 20 meter høj

I midtbyen kan vi ikke finde en bygningsfacade der er 20 meter.
Men på Rådhusgade, ned mod Langsø, findes en facade der er omkring 20 meter høj.
Besøg stedet og bedøm selv. Er det den højde vi ønsker som nabo til Silkeborg kirke.


Vi stiller derfor følgende spørgsmål til projektet.

1 – Hvorfor blev den tilladte byggehøjde 20 meter i lokalplanen i nov. 2019. Det var der ingen brug for dengang, eller var der en bagtanke?

2 – Hvorfor blev muligheden for at bygge i 20 meters højde mod kirken ikke nævnt i nogen dagsorden, referat eller bilag til udvalgsmøder eller byrådsmøder?

3 – Vi kan ikke læse nogen steder at der har været en politisk debat om emnet. Hvorfor ikke?