Indlæg

Indsigelse mod nedrivning af Politimesterboligen

Skøn på Silkeborg har indsendt nedenstående indsigelse mod planerne der indebærer nedrivning af Politimesterboligen. Vi opfordrer alle, der føler denne skal bevare, til at indsende høringssvar.

HØRINGSSVAR:

Foreningen Skøn på Silkeborg skal hermed gøre indsigelse mod den påtænkte lokalplan 10-031 omfattende en enkelt grund med påtænkt bebyggelse med adressen Chr. 8.s Vej 2D.
Tilladelsen til at opføre et 6 etagers punkthus på området forudsætter nedrivningen af den tidligere politimesterbolig fra 1880’erne, der både af historiske – og byggetekniske grunde bør bevares.
Bygningen indgår i en for Silkeborg By væsentlig sammenhæng, idet den sammen med Birkedommerboligen på den anden side at politistationen, og sammen med denne, udgør det historiske myndighedsområde for byen. Birkedommerboligen var de. facto borgmesterbolig, før der kom folkevalgte borgmestre.

Skøn på Silkeborg finder, at byrådet af hensyn til byens egenart og profil bør beskytte og bevare dette område. Vi bemærker i den forbindelse, at ønsker om nedrivning af de ligeledes privatejede Vestergade 54 samt Rytterskolen i Linå, som begge var i langt dårligere stand end Chr. 8´s Vej 2D, blev afvist i foråret, og bevarende lokalplaner igangsat af Plan- og Vejudvalget. Vi bemærker her særligt, at sidstnævnte ejendom har samme SAVE bevaringsværdi som Politimesterboligen.

Såfremt der gennemføres et etagebyggeri så tæt på den nuværende arrest/politistation, og det omtalte byggeri syd for politistationen gennemføres, vil det fuldstændig ødelægge det udtryk, den gamle politistation er eksponent for, og vi kan frygte, at den af samme årsag kommer i fare i fremtiden.

Det har i den politiske behandling været fremført, at den tidligere politimesterbolig er i dårlig stand, tilsyneladende alene baseret på én embedsmands vurdering i februar 2017, og altså uden uafhængige ekspertvurderinger. Vi bemærker desuden i denne forbindelse, at en afdeling i Silkeborg Kommune allerede i 2013 udtrykte mulighed for nedrivning, og at nuværende ejer af ejendommen efter eget udsagn allerede før købet af ejendommen fra Region Midtjylland i 2016 havde en aftale med Silkeborg Kommune om, at ejendommen kunne nedrives og erstattes med højt boligbyggeri. Det efterlader fornemmelsen af, at konklusionen fra 2017 var givet på forhånd.

Denne konklusion bestrider foreningen, og peger i den forbindelse på at hele tre uafhængige ekspertvurderinger i 2013 erklærede bygningen for grundlæggende sund og i orden. Men naturligvis skal en 140 år gammel bygning løbende holdes i orden, og eksperterne foreslog da også tilbage i 2013 en række vedligeholdelsesarbejder udført.

Forvaltningen vurderede samtidig i 2013 bygningen og fremkom med følgende konklusion:
”Plan vurderer at huset er bevaringsværdigt, idet det indgår i et samlet bevaringsværdigt kulturmiljø og bør ikke nedrives.
Bygningen har en historisk og miljømæssig værdi, der fortæller om samfundsmæssige ændringer, der understreges af de omgivende bygninger, politistationen og birkedommerens hus, Chr. 8´s vej 2B (tidligere motorkontor). Huset ligger som en pendant til Chr. 8´s vej 2B og giver en god symetri i det samlede udtryk, de 3 bygninger giver tilsammen.
Desuden vurderers huset umiddelbart at være et sundt og solidt hus.”

Vi kan i foreningen undre os over, hvad der i skulle være sket af forfald på bygningen på de får år, der er gået siden. At den i en periode har stået tom er uomtvisteligt, men den har løbende været opvarmet med varmeforsyning fra politistationen.

Foreningen undrer sig også over hvilke ting, der, i de mellemliggende år, får forvaltningen til så afgørende, at ændre syn på den historiske kontekst, bygningen indgår i. Desuden undrer vi os over, at forvaltningens vurdering fra 2013 overhovedet ikke indgår i sagens fremstilling og bilag, herunder i miljøscreeningen. Det kan virke som en væsentlig udeladelse af vigtig information.

Foreningen hæfter sig desuden ved en række udsagn i forslaget til lokalplan:
Retningslinje B6 – Høj bebyggelse
Her anføres, at der kan gives tilladelse til høj bebyggelse under forudsætning af, at påvirkningen på nabobebyggelserne er begrænset. Vi finder bestemt ikke, at den forudsætning er til stede, idet det netop fører til væsentlige nabogener. At det andetsteds i lokalplanforslaget anføres, at bygningen tilpasses den nærliggende politistation, finder foreningen helt uforståeligt. Det vil i alle henseender komme til at virke disharmonisk og ødelæggende for området. Vi anerkender, at forslaget forudsætter samme farve mursten som politistationen, men at det krav skulle gøre noget fra eller til, står vi noget uforstående overfor.

Vi savner desuden en saglig begrundelse for en særtilladelse til at gå op i seks etager i stedet for fem.

Vi skal som et lille kuriosum give kommunen ret i deres udsagn om skyggepåvirkning på naboerne. Her anføres i forslaget at, citat: ”Det kan tilføjes at etagebebyggelsen er placeret strategisk mod vest for bl.a. at minimere skyggepåvirkningerne af de omkringliggende byggerier øst for lokalplanområdet mindst muligt”

Det er foreningens indtryk, at dette tilsyneladende vil lykkes meget godt.

Under overskriften Bolig – og befolkningsprognose anføres i forslaget at, citat: Lokalplanen giver mulighed for opførelsen af en etageejendom med op til 14 boligenheder. Antallet af boliger er i overensstemmelse med bolig – og befolkningsprognoserne.

Foreningen vil meget gerne have uddybet, hvordan man kommer frem til koblingen mellem at give tilladelse til netop dette etagebyggeri og de generelle befolkningsprognoser.

I afsnit 1.1 om lokalplanens formål anføres, at det blandt andre ting er lokalplanens formål at, citat: Sikre en hensigtsmæssig vejbetjening af området fra Christian 8.s Vej.
Foreningen skal i den forbindelse pege på de ofte kaotiske trafikforhold netop i dette område. Det bliver næppe bedre af at etablere 14 boligenheder mere.

Sammenfattende vil Skøn på Silkeborg opfordre politikerne til at overveje at skåne dette historiske område og dets bygninger og i stedet overveje løsninger, der for byen og dens borgere kunne være langt mere spændende end endnu et punkthus eller to.

Foreningen Skøn på Silkeborg