Vedtægter for foreningen SKØN PÅ SILKEBORG

§ 1

Foreningens navn er SKØN PÅ SILKEBORG, og foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune.

§ 2

Foreningen har til formål at opfylde følgende vision:

En vision om en by i balance og harmoni med det landskab, den er placeret i, og som mange anser for en af Danmarks naturmæssige perler. En by der udvikler sig i samspil med denne natur og i respekt for de naturgivne værdier.

En by hvor mennesker trives, og hvor ideen om Silkeborg som Danmarks outdoor-hovedstad efterleves på en sådan måde, at mennesket er i centrum. Hvor det gode liv kan leves med oaser af grønne og smukke områder i og omkring byen.

En by hvor der stilles høje krav ved planlægningen af de nødvendige nye boligområder og fornyelser, og hvor det til enhver tid siddende byråd har modet og handlekraften til at stille særlige krav og gå forrest, fordi de deler den samme vision.

Skøn på Silkeborg er dermed en tro på, at forskellen på det jævne og ordinære i forhold til det smukke og ekstraordinære kun er et spørgsmål om kreativitet og den rette vilje.

Skøn på Silkeborg er en vision om en by, der summer af handel og kulturelle aktiviteter, fordi det er en by der sætter de menneskelige udfoldelser i centrum og derfor en by, hvor mennesker trives og er stolte af at være en del af fællesskabet. Et fællesskab hvor nærdemokrati og borgerinddragelse tages alvorligt.

§ 3

Som medlemmer kan optages enhver fysisk person, der har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag. Et medlem som ikke re-spekterer disse vedtægter eller beslutninger gyldigt truffet af generalforsamlingen, kan ekskluderes. En eksklusion skal være saglig og begrundet.

§ 4

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes gennem almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig selv.

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelse af foreningens økonomi, og fastsætter i forbindelse med budgetlægning kontingent for det kommende år.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker pr. e-mail til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalfor samlingen.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmed-
    lemmer
  6. Valg af 1 revisorer
  7. Eventuelt

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 11.

Ekstraordinær general-forsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 50 % af foreningens medlemmer skriftligt har forlangt det.

§ 9

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§10

Foreningens regnskabsår går fra 01.01. – 31.12. Første regnskabsår går dog fra stiftelsen til den 31/12 2020.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte revisor.

§ 11

Ændringer i vedtægter og evt. opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor.

§ 12

Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue gå til forskønnelse af Silkeborg.