Fredensgård

23. marts 2020

Byrådsmøde d. 23. marts.
Fredensgård byggerier var på dagsordnen.
Byrådsmødet blev på grund af Coronavirus epidemien afholdt virtuelt.
22 stemte for og 9 stemte imod.

Se byrådsmødet her

Se det endelige stemmeresultat her

Beslutning

Enhedslisten (Ø) stillede forslag om, at sagen udsættes og sendes tilbage for at få beregnet de økonomiske konsekvenser. For forslaget stemte Enhedslisten (Ø). Imod stemte de øvrige medlemmer af byrådet.
Forslaget faldt.

Indstillingen fra Plan- og vejudvalget herunder anbefaling om almene boliger godkendt. Imod stemte Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø), Jonas Sivertsen (A), Helle Gade (A), Kim Barslund (A), Dorthe S. Jensen (A), Claus Løwe Klostergård (F) og Bente Refslund (F).
Dansk Folkeparti (O) stemmer imod tillæg til lokalplan 10-032 (Fredensgård) Idet vi mener at 4 etager ud mod torvet er for højt ift. Kirken, at højhuset på 20 etager er meget for højt Ift. Byens øvrige skala. Vi kan heller ikke se at der kommer en gangbro over Kristians d. 8. vej samt at nedkørslen til P. kælder på samme vej fjernes som der var lagt op til, på det første møde i ØKE, betalt af udvikler, på dette møde var højhuset også på 17 etager.

Enhedslisten ønsker et lavere og mindre markant byggeri, som er mere i overensstemmelse med Silkeborg bykernes historie og egenart, end det foreslåede i sagen.

Enhedslisten ønsker desuden klarlagt via uvildig vurdering og efterfølgende dialog i byrådet, om der i sagen er sket forsvarlig forvaltning af Silkeborg Kommunes økonomi, hvad angår de økonomiske forhold mellem A. Enggaard A/S og Silkeborg Kommune.

Endelig ønsker Enhedslisten at udtrykke, at vi vurderer, at byrådet ikke har fået tilstrækkelige oplysninger til afgørelsen af sagen og udtrykker i den forbindelse kritik af kommunens ledelse.

På baggrund af de tre nævnte forhold stemmer Enhedslisten imod i sagen.

2. marts 2020

Plan- og Vejudvalget har under sit møde d. 2. marts besluttet følgende ændringer til lokalplanforslag 10-032 (A. Enggaards ny bebyggelse ved Torvecentret).

 

For stemte:
Hans Okholm, SF
Gitte Willumsen, V
Helga Sandorf Jacobsen, V
Lars Faarup, S
Kasper Thomassen, V
Lars Hansen, Løsgænger

Imod stemte:
Kuno F. Danielsen, O

Afgørelse kort

Bygningshøjderne og etageantallet reduceres på bebyggelsen langs Fredensgade fra 4-7 etager til maks. 4 etager, og bygningshøjderne og etageantallet reduceres på højhuset fra 23 etager til maks. 20 etager. Det skal være de midterste etager, så det ikke gå ud over de øverste 3 etagers aftrappende form, hvor facaderne tilbagetrækkes.

Af hensyn til en alsidig boligsammensætning anbefaler udvalget, at der indgås aftale om at der i projektet etableres:
Ca. 20 almene ungdomsboliger og
Ca. 30 almene familieboliger.

Kuno Danielsen (O) stemmer imod, idet han mener, at højhuset er for højt og at det derfor ikke er tilpasset indre by´s skala, og at 4 etager ud mod torvet burde være max. 3 etager

Find hele beslutningsprotokollen her
Sag nr. 49, eller side 126

Februar 2020

Kære læser

Byrådets planer om et højhus på Fredensgade, med tilhørende massiv bebyggelse, har nu været i offentlig høring.
Du kan se projektet her på foreningens hjemmeside. Se videoen og døm selv.

Foreningen Skøn på Silkeborg  har gjort indsigelse mod planerne, som kan læses i vedhæftede fil.

Det er foreningens opfattelse, at ikke mindst antallet af indsigelser og dermed borgere, der føler sig utrygge ved det foreslåede projekt, spiller en rolle, når politikerne engang i år skal tage endelig stilling til projektet.

Mange hilsner
Bestyrelsen i Skøn på Silkeborg

Februar 2020

Alternativ skitse til et andet byggeri på Fredensgade.

Indtil videre er der kun ét forslag til byggeri i Fredensgade. Her er der et andet eksempel på hvordan man kunne bygge. Det skal ikke ses som et gennemarbejdet forslag, men blot som et eksempel på et alternativ til det allerede skitserede byggeri. Det er et godt eksempel på hvordan man kan bygge så det passer ind i opgivelserne, skabe det gode liv med grønne træer i en solfyldt gård, og skabe forbindelse til havnen.

Som et alternativ til Årstidernes oplæg kan nævnes:

– Idet Fredensgade bliver lukker for trafik, er nyt byggeri lagt på vestsiden af Fredensgade, og på selve Fredensgade. Det giver et noget større torv med plads til træer, buske og liv.
– Den ikke så pæne Føtex facade mod Fredensgade er ikke rørt, men der er bygget udenom.
– Alle facader er udformet i typisk midtbystil med mere variation i facadeudtryk.
– Tagetagen er anvendt til beboelse. Det var den ikke før.
– Der er skabt blik fra Torvet ned mod havnen.

December 2019

Som et alternativ til de skyggediagrammer der følger som vedlag til lokalplansforslaget, har Skøn på Silkeborg fremstillet visualiseringer der på en mere levende måde illustrerer højhusets skyggervandring.
I videoen er et kort stop for hver time.

Dato 1. april
Mellem klokken 7-18
Set fra solens position

Dato 1. juli
Mellem klokken 6-19

Dato 1. april
Mellem klokken 7-18

Dato 10. februar
Mellem klokken 9-17

November 2019

Video fremstillet af Silkeborg kommune der præsenterer Fredensgård

Maj 2019
Synspunkter vedrørende centerområde ved Fredensgade​

Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg

Marts 2018
A. Enggaard dropper indkøbscenter på 25.000 kvm i Silkeborg

Grundet mangel på lejere lægger entreprenørvirksomheden planen om at opføre et nyt butikscenter i Silkeborg i graven. I stedet vil A. Enggaard opføre boliger.

Maj 2010
Enggaard vil bygge nyt butikscenter i Silkeborg

Det nordjyske entreprenørfirma vil rive et eksisterende butikscenter ned og erstatte det med et nyt på 25.000 m².

A. Enggaard overtog for nylig ejerskabet af Torvecentret i Silkeborg og afslører nu sine planer for området.

Ifølge Midtjyllands Avis vil storentreprenøren rive de eksisterende bygninger ned og i stedet opføre et nyt butikscenter i samarbejde med Braaten+Pedersen.

Det kommende center skal efter planen stå færdigt i 2014 og får plads til 50-60 butikker fordelt på 25.000 m².

Maj 2009
A Enggaard får forkøbsret til Torvecentret
November 2008

Tegningen illustrerer hvor det ifølge rapporten er muligt at bygge højhuse (1 er Torvecentret).
Se højhusstrategiens begrundelsen for et højhus netop på denne adresse i teksten til højre.

Højhusstrategien for Silkeborg kommune udkommer.

BYKANT MOD CHRISTIAN 8.S VEJ
Vestsiden af dette gadeforløb er byens tætteste og er det nærmeste Silkeborg kommer storbyernes egentlige brokvarterer. Den nuværende bebyggelse kanter kvadraturen med en 4-6 etager bebyggelse, der står skulder ved skulder. Bebyggelsesretningen ligger lidt på sned i forhold til kvadraturen, hvor ved der fremkommer nogle mellemliggende trekanter. Disse kan tydeligvis forstærke indtr ykket af tæthed ved et eller to punkthuse som højt byggeri. Placeringen her vil samtidig understrege den sydlige adgang til bymidten og betone, at bymidten ligger på venstre hånd, når man kører ind mod byen. Endelig vil øgede etagekvadratmeter her styrke centrum og den fortætning, der kan fornemmes omkring Føtex-området, hvor mix’et af forskellige funktioner er tydeligt.
Den yderlige placering i forhold til kvadraturen vil ikke genere den stemning, der er i gridbyen.
Denne bykant udvikles pt. yderligere med en randbebyggelse helt frem til ”hjørnet” ved søfronten, hvor billedet skifter.
Den topografiske lavning, som området mellem Papirfabrikken og kvadraturen har bør forblive
som sådan, idet det samtidig er et signal om at man bevæger sig mod søen og hele dalbunden. Højt byggeri på dette sted vil som centrums-markør være acceptabel, men set fra byens nordside vil markeringen virke som en ”flagstang” der ikke står midt på gårdspladsen.
Således bør byggeri i denne zone følge de almindelige bygningshøjder.

1992-2010
Et nyt og moderne Torvecenter

 

1976-91
Christian 8.s Vej breder sig

Efter sanering af Fredensgade karréen var der nu plads til at udvidde Christian 8.s Vej til 4 spor

1970-75
Protest mod nedrivning og vejudvidelse.

I disse artikel ser Lis Thavlov fra Silkeborg Arkiv nærmere på de langsigtede planer for trafikafviklingen i midtbyen, der blev udarbejdet i løbet af 1960’erne og på deres (delvise) gennemførelse. Det betød, at alle ejendomme i trekanten Christian 8.s. Vej – Fredensgade – Kirkebakken og på den vestlige side af Christian 8.s Vej ned til Søndergade frem til midten af 1970’erne blev revet ned.

Disse planer udløste også dengang en protestbevægelse mod nedrivning og motorveje gennem byen.

1899
Matrikelstørrelser tegner en by.

På dette kort fra 1899 er matrikuleringen for karréen Fredensgade, Kirkebakken og Christian 8.s Vej på plade. Enkelte huse er allerrede opført.

Matriklerne i karréen var omtrent af samme størrelse som i den øvrige by. Dette betød en varieret facadeudformning som er karakteristisk for en by som Silkeborg