Indlæg

Høringssvar vedrørende Miljøkonsekvensrapport for ændringer til Projekt Fredensgård.

Skøn på Silkeborg har fremsender foreningens høringssvar med vedhæftet foto af Kirkepladsen, en illustration, der viser samme, og en illustration der viser højden på det ansøgte byggeri på Kirkepladsens sydside – altså den side hvor fra solen det meste af dagen kommer.


Høringssvar vedrørende Miljøkonsekvensrapport for ændringer til Projekt
Fredensgård, lokalplan 10-032


(Desuden en række bemærkninger af mere generel karakter i forhold til det samlede byggeprojekt).

1. En bygning i seks etager langs Kirkepladsen vil ødelægge en af byens centrale pladser for ophold

Alt andet end fire etager ud imod Kirkepladsen vil være ganske uacceptabelt. En treetagers bygning
med en tilbagerykket penthouse etage vil faktisk være ønskelig . Pladsen er nemlig, i sin nuværende
udformning, i fin skalamæssig harmoni med de nuværende treetages bygninger, der på fineste vis
definerer pladsen. Den pladsomkransende skala med treetages bygninger er også fint afstemt med
pladsens størrelse. En central plads af den størrelse, på vores breddegrader, bør ikke have mere
end tre etagers bebyggelse. Ellers vil store dele af pladsen ligge i skygge, hvilket vil medføre, at
ophold på denne centrale plads i byen ikke længere er attraktiv.

Det er således på ingen måder acceptabelt, at byggefelt B6 bebygges i seks etager. Det vil bringe
Kirkepladsen i ubalance. Store dele af kirken og pladsen vil desuden komme til at ligge i skygge det
meste af dagen. En bygning i seks etager placeret på pladsen vil nemlig kaste lange skygger.
Bygningens højde vil tillige skabe øget vindturbulens på pladsen.

2. En bygning i seks etager langs Kirkepladsen vil være et skalamæssigt overgreb på kirken

Den moderne byudvikling i Silkeborg kalder på skalaer, der ikke tidligere har været bygget i byen.
Kirken vil derfor, på grund af sin moderate skala for både skib og tårn, fremadrettet ikke længere
være en af byens store og høje bygninger. Dette er et faktum, som byen må acceptere og forholde
sig til. Imidlertid er det alt afgørende for at kirken ikke skal fremstå som ”en hund i et spil kegler”,
at kirken er omkranset af bygninger i en moderat skala. Her virker de nuværende bygninger i tre
etager langs pladsen som en passende skala. Kirken vil nemlig derved fortsat fremstå som den
vigtigste og mest dominerende bygning på pladsen, og dermed få den respekt, som kirken
fortjener.

3. Grebet på bygningsfacaden langs Cristian 8.´s Vej virker monotont og oplevelsesfattigt

Bebyggelsens store facadelængde langs Christian 8.´s Vej kalder på en passende variation og rytme.
Historisk set vil et sådant langt forløb i byen have en variation med forskellige ejendomme på
forskellige matrikler, der ofte yderligere er tegnet af forskellige arkitekter. Hvis facaden ikke
udføres af forskellige bygherrer og arkitekter, er det afgørende, at der gøres noget andet for at
sikre en passende variation og rytme. Alternativt vil facaden fremstå meget monoton og
oplevelsesfattig. Noget man måske godt kan acceptere i en bys randzone, men som virkelig er
uheldigt i midtbyen. Der er som udgangspunkt ingen kommentarer til det ønskede snit for B2.

4. Fem etager for byggefeltet langs Fredensgade skaber en ubalance i gadebilledet

Den eksisterende bebyggelse i gaden varierer mellem to etager plus mansardtag med yderligere to
etager til ejendomme med fire etagers i gadens sydlige ende. Umiddelbart virker det ret upassende
at opføre en bygning i denne historiske gade med mere end fire etager. Til nød kan en femte etage
tilbagerykkes imod gaden som en penthouse løsning.

5. Hovedgrebet mangler vision, og illustrationer fremstår uden en stærk identitet og karakter

Overordnet set virker det som om, der fra forslagsstillerne mangler vision og helhedstænkning. Det
fremstår til dels ved, at der er stor fokus på mindre betydningsfulde emner samt opførelsesfasen.
Overvejelser i forhold til den blivende sammenhæng, som bebyggelsen indgår i, er derimod stort
set ikke behandlet. Der er heller ikke stor omtanke i forhold til arkitektonisk kvalitet og den
sammenhæng projektet indgår i med sine nabobygninger. Det er langt under det niveau, der må
forventes på så central en placering i en større dansk provinsby.

Der mangler tilsyneladende forståelse for helhederne i byen og den skala-, materiale og
arkitektoniske sammenhæng som projektet indgår i. Det vidner om, at opgaven, der omhandler at
bygge nyt i historisk bymæssig kontekst, ligger udenfor det kompetencefelt, som developeren
stiller til rådighed for opgaven. Det er yderst vigtigt for at opnå et godt resultat, ikke mindst i
midtbyen, at der altid er de rette kompetencer til stede til at løse den stillede opgave.

6. Mangelfuld illustrering og emnebehandling i miljørapporten

Der er i miljøkonsekvensapporten ikke redegjort for, hvad en større beboerbelastning grundet
øgningen af antallet af lejligheder vil få af betydning for området og midtbyen. Det er desuden
bemærkelsesværdigt, og nok direkte imod sædvane og god praksis omkring høringsmateriale og for
den sags skyld lokalplaner, at der intet sted er vist et snit på tværs af Kirkepladsen. Et sådant snit vil
være en vigtig oplysning, hvor højden på kirken og på de omkringliggende bygninger er angivet. Det
er ligeledes bemærkelsesværdigt og nok imod god praksis, at der ikke er vist visualiseringer med
kirken i centrum, så man tydeligt får anvist de fremtidige forhold omkring kirken og Kirkepladsen.
Særligt uheldigt er det, når der er tale om en af byens centrale og vigtige pladser. Det er meget
uhensigtsmæssigt og kritisabelt at undlade, på passende vis at illustrere de forhold, der har særlig
betydning for byen og dens borgere.

7. Er Silkeborgs borgere (og politikere) blevet forledt?

I lokalplanen er følgende gældende for byggefelterne:

• B1 har en max. højde på 70m og 20 etager. Det giver en gennemsnitlig etagehøjde på 3,5m.
• B2 har en max. højde på 18m og 4 etager. Det giver en gennemsnitlig etagehøjde på 4,5m.
• B6 har en max. højde på 20m og 4 etager. Det giver en gennemsnitlig etagehøjde på 5,0m
• B7 har en max. højde på 15m og 4 etager. Det giver en gennemsnitlig etagehøjde på 3,75m

Det er yderst usædvanligt med så forskelligartede og høje etagehøjder i et projekt. Det leder tanker
hen imod, at der bevidst er tænkt i med tiden at få flere etager ind i projektet. Hvorfor
etagehøjderne gennemsnitligt skulle være 5,0m imod Kirkepladsen virker ikke velbegrundet. De
fleste developere opererer med etagehøjder på 3,0m til max. 3,5m for boliger og 3,0m til max.
4,0m for erhverv. Etagehøjden for butikker kan dog godt i nogle tilfælde, selv for ikke alt for store
butikker, være op til 4,5m. Den nuværende bygning mod Kirkepladsen er i tre etager. Den
almindelige borger (og politikere) vil derfor umiddelbart have tænkt, at når lokalplanen giver
mulighed for fire etager mod de nuværende tre etager, er der tale om en øgning af bygningshøjden
med en etage på i alt max. 3-4 meter. Det er således antallet af etager og ikke den samlede højde af
et byggeri, den almindelige borger (og politiker) fæstner sig ved. Det er etageantallet, man med det
blotte øje kan sammenligne med, når man står på Kirkepladsen og ser på højden af de eksisterende
Torvecenterbygninger samt de eksisterende bygninger mod nord, og derfor umiddelbart forestiller
sig, hvor høje de 4 etager på den sydlige side af Kirkepladsen i byggefelt B6 vil blive.
Logikken tilsiger, at med butikker i stueplan og tre etager med boliger ovenpå, vil det samlet give en
bygningshøjde på (4,5m + max. 3 x 3,5) maksimalt 15m. Der er ingen almindelig borger (og vel
heller ikke politiker), der har forestillet sig, at bygningshøjden på Kirkepladsens sydside forøges til
det dobbelt af det nuværende. Slet ikke når sammenhængen med kirken og bygningerne på
pladsens nordside hverken er illustreret ved snittegninger eller visualiseret på passende vis. Det er
svært at frigøre sig fra den tanke, at nogen bevidst har haft til hensigt at manipulere med borgere
(og politikere).

8. Kommentarer vedrørende højhuset i projektet

Et højhus er generelt en alvorlig sag, fordi det ofte er synligt i hele byen. Det er i disse år kommet
på mode, at alle større danske byer skal have et eller flere højhuse. Der er efterhånden virkelig
mange eksempler på meget uheldige højhuse, der har ødelagt flere danske byer, fordi de hverken
er smukke eller velplacerede. Byggefeltet B1 giver mulighed for en bygning med 20 etager med en
samlet højde på 70 meter. Skalaen af højhuset kan altid diskuteres. Imidlertid virker placeringen af
en højere bygning på dette sted som god og velovervejet. Det skyldes, at der er god afstand til
kirketårnet ligesom, at der er tale om et sted med en fornuftig afstand til de fleste omkringliggende
bygninger.

Arkitektonisk set vil vi dog her redegøre for, hvorfor højhuset er en katastrofe, der ender som en
iøjnefaldende og uskøn skamstøtte. Med mindre designtilgangen til højhuset ændres radikalt, vil
højhuset komme til at mangle arkitektonisk kvalitet både for byen og lejlighederne. Alle de viste
illustrationer i lokalplanen m.v. viser, at dette højhus har direkte kurs imod at blive en af tidens
uheldige eksempler. Højhuset fremstår på ingen måde som en smuk og karakterfuld bygning. Man
kan sige, at højhuset er illustreret som om, det i virkeligheden slet ikke ønsker at være et højhus.
Derved virker højhuset fortænkt og uværdigt. Metoden ser ud til at være, at højhuset er tegnet
som et af tidens gængse og kønsløse 4-6 etagers boligbyggerier – blot udvidet til 20 etager. Det er
på ingen måde tilfredsstillende set i forhold til bygningens højde samt dens meget centrale og
iøjnefaldende placering.

Der ser ud som om, der på alle måder er tale om en arkitektur med et middelmådigt standard
vindues udtryk, som man finder det overalt i landet. Man får ikke et indtryk af et vartegn for byen,
hvor der er kælet for udtrykket med en reel forståelse for, hvad det vil sige at designe et højhus.
Tillige er der indtil nu kun vist visualiseringer med ”vindomsuste udepåliggende glasaltaner”. Denne
designtilgang for altaner er særlig problematisk for et højhus, hvor vindgenerne, grundet
bygningens højde, vil være forstærket. Man kan desuden frygte, at glasaltanerne med deres grill og
havemøbler, som er særligt synlige i bybilledet på grund af bygningens højde, kommer til at ligne
en udstilling for et discountbyggemarked. Det bliver ikke et kønt syn.

Når man bygger i højden, har man en forpligtigelse til at sætte sig særlig grundigt ind i emnet og
gøre sig umage for at opnå en smuk arkitektur. Det er idéforladt blot at gøre, hvad man plejer ved
en bygning af langt mindre skala. En middelmådig bygning i lavere skala ses kun fra den gade, den
ligger i, men et højhus ses over hele byen. Overordnet set er der tale om et højhus med et udtryk,
der er middelmådigt og ligegyldigt. Det er ikke noget, der bidrager til byens stolthed og Silkeborgs
kvalitative bygningsfortælling.

9. Hvilken betydning vil det få, hvis det ansøgte godkendes og gennemføres

Hvis dette forslag godkendes, vil en stor og central del af Silkeborg være forandret for altid. Og
desværre ikke til det bedre. Det maner til eftertanke. Vi mener, at det er tid til at standse op og
sikre, at dette centrale område vil bidrage til at gøre midtbyen mere attraktiv, fremfor på helt
afgørende punkter at ødelægge den.

Der må kunne findes en løsning, der tilgodeser alle parter, og som får Silkeborg til at fremstå som
en attraktiv og ambitiøs by, også når det gælder arkitektonisk kvalitet. Det er i øvrigt noget,
Silkeborg historisk med Anton Rosen i spidsen er kendt for. Kvalitet og omtanke vil fremadrettet
have stor betydning for Silkeborgs omdømme samt borgernes og turisternes glæde ved byen. Det
er af stor betydning ikke kun for den generation, hvor projektet opføres, men også for de
kommende generationers oplevelse af midtbyen.Forslag til en alternativ løsning med fokus på ”Det Fælles Bedste”.

Den gode løsning har sit udspring i at opfylde tre forhold som er:

  1. En løsning, der skaber en karakterfuld arkitektur og en attraktiv by.
  2. En løsning, der skaber attraktive butikslokaler samt boliger med mange kvaliteter.
  3. En løsning, der er lønsom for developeren og investoren


Der kan sagtens skabes en løsning, der giver developeren det samme antal m2 eller måske endda flere m2,
med flere kvaliteter end den ansøgte løsning og som samtidig sikrer, at byens helhed og kvaliteter ikke
ødelægges. Det vil blot kræve en justering af, hvorledes bygningernes m2 disponeres.

Vi vil fra Skøn på Silkeborg arbejde på alternative løsninger, hvilket ikke kan nå at blive en del af
høringssvaret, men vil blive vores input til developer og investor, byen, dens borgere og politikere.


Skøn på Silkeborg, den 20. februar 2023


Silkeborg kirke

Eksisterende forhold

Foreslået byggeri. Markering af 6 etager